กฏระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา

 

ปี 63
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563
1
บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
3
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุเผาศพ) บ้านน้ำขวบหมู่ 2
4
ประกาศสอบราคา-รางระบายน้ำ-ม.14
5
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด
บ้านน้ำขวบหมู่ที่ 2
6
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
7
คสล.ภายในหมู่บ้านหนองศาลาใต้ หมู่ที่ 18
8
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง พย.58 - มค. 59
9
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฌาปณกิจสถาน

contact-ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านEmail